T

020 572 77 55

E

info@edenswalinga.nl

en

Algemene voorwaarden maatschap Edens Walinga advocaten

 

 1. Maatschap Edens Walinga advocaten is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 62990012 (hierna: de Maatschap).
 2. De vennoten van de Maatschap (hierna: de Partners) oefenen elk voor eigen rekening en risico de betreffende advocatenpraktijk uit.
 3. De volgende besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (praktijkvennootschappen) zijn (thans) de Partners: Amphu Lapsa B.V. mede handelend onder de naam Edens Legal (KvK nr. 62331744) en Karoshi B.V. mede handelend onder de naam Walinga Advocatuur (KvK 62150472).
 4. Enkel één van de Partners is opdrachtnemer. De Maatschap is geen opdrachtnemer. Alle opdrachten, ook indien het de bedoeling is dat deze worden uitgevoerd door een specifieke bij een Partner of de Maatschap werkzame persoon, worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 407 lid 2 BW uitsluitend verstrekt aan en aanvaard door de opdrachtnemende Partner.
 5. De Partners delen via de Maatschap enkele kosten. Die kosten omvatten niet hetgeen verschuldigd is aan derden (waaronder andere dienstverleners zoals advocaten, belastingadviseurs, accountants en vertalers, alsmede ambtsdragers zoals gerechtsdeurwaarders en notarissen) voortvloeiend uit opdrachten daaraan in verband met de uitoefening van een advocatenpraktijk. Enkel de betreffende Partner is dienaangaande opdrachtgever. De Maatschap is geen opdrachtgever.
 6. Bij enige andere mogelijke overeenkomst dan een overeenkomst van opdracht met betrekking tot de uitoefening van een advocatenpraktijk is eveneens enkel de betreffende Partner en niet de Maatschap partij.
 7. De Partner die een onder 4., 5. of 6. bedoelde overeenkomst aangaat, wordt hierna, alsmede in opdrachtbevestigingen en overige correspondentie of uitingen anderszins mede aangeduid als Edens Walinga of Edens Walinga advocaten, dan wel als ons, het of mijn kantoor, dan wel kortweg als wij. Met die of een dergelijke aanduiding wordt niet de Maatschap bedoeld.
 8. Uitsluitend elke van deze algemene voorwaarden onder 1. tot en met 21. is van toepassing op alle opdrachten, aanvullende opdrachten en nieuwe opdrachten gegeven aan of door Edens Walinga, alsmede op alle (andere) rechtshandelingen en rechtsverhoudingen van Edens Walinga, een andere Partner of de Maatschap met derden.
 9. Edens Walinga zal bij het inschakelen van derden zoveel als nodig en mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever. Edens Walinga is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Edens Walinga is bevoegd en door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden.
 10. De opdrachtgever vrijwaart Edens Walinga tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht.
 11. Iedere aansprakelijkheid van Edens Walinga uit hoofde van een gebeurtenis – daaronder begrepen een nalaten – die tot aansprakelijkheid leidt, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Edens Walinga in het betreffende dossier aan honorarium in rekening heeft gebracht en door de opdrachtgever is betaald.
 12. De verjarings- of vervaltermijn waarbinnen de opdrachtgever jegens Edens Walinga enig recht (waaronder begrepen doch niet beperkt tot een vorderingsrecht tot schadevergoeding) moet geldend maken, is verkort tot een jaar.
 13. Niet alleen Edens Walinga en haar bestuurder, maar ook elke andere Partner en haar bestuurder, de Maatschap, alle kantoorgenoten en oud kantoorgenoten die (al of niet in dienst) werkzaam zijn of waren voor Edens Walinga of een andere Partner of de Maatschap, alsmede een stichting beheer derdengelden waarmee door een of meer van alle voornoemden is of wordt samengewerkt en de huidige en voormalige bestuurders van die stichting, en met inbegrip van eventuele erfgenamen van alle voormelde natuurlijke personen kunnen op elk van deze algemene voorwaarden 1. tot en met 21. een beroep doen.
 14. De uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen enkel recht ontlenen.
 15. Edens Walinga kan alvorens de opgedragen werkzaamheden aan te vangen en/of hangende de uitvoering daarvan een of meer (aanvullende) voorschotbetalingen verlangen. Deze worden bij het einde van de opdracht of tussentijds verrekend.
 16. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte tijdseenheden vermenigvuldigd met de tarieven per tijdseenheid zoals die van tijd tot tijd door Edens Walinga worden vastgesteld of separaat met de opdrachtgever worden overeenkomen. Door Edens Walinga ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten zullen separaat in rekening worden gebracht. Ter dekking van de algemene kantoorkosten (porti-, telefoon-, fax-, kopieer-, en e-mail kosten) kan een opslag op het honorarium van 5% in rekening worden gebracht. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 17. Werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Edens Walinga kan besluiten dit frequenter of minder frequent te doen.
 18. Bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen enerzijds de opdrachtgever of enige derde en anderzijds Edens Walinga zijn onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die uit die rechtsverhoudingen voortvloeien worden in eerste aanleg beslist door de rechtbank te Amsterdam of, uitsluitend naar keuze van Edens Walinga, door de volgens de wet bevoegde rechter. Indien de opdrachtgever een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, wordt, nadat Edens Walinga zich schriftelijk op het in de vorige volzin eerste zinsnede vermelde beding heeft beroepen, aan de opdrachtgever een termijn gegund van 14 dagen om voor de beslechting van het geschil te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter.
 19. Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd. Wijzigingen worden gepubliceerd op de in artikel 21. vermelde webpagina.
 20. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands en vertaald in het Engels. In geval van enige inconsistentie tussen de Nederlandse versie en de vertaling is uitsluitend de Nederlandse versie bindend.
 21. Deze algemene voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op de webpagina: edenswalinga.nl.

 

Algemene voorwaarden PDF

 

Overige informatie (definities blijven dezelfde)

 

Op grond van de Europese Dienstenrichtlijn (geïmplementeerd in het Burgerlijk Wetboek) en eisen van de Nederlandse Orde van Advocaten is een kantoorbrochure opgesteld. Deze is voor cliënten ter inzage op kantoor en wordt bij de bevestigingen van opdrachten toegezonden.

 

Op grond van regels van de Nederlandse Orde van Advocaten is voorts een kantoorklachtenregeling vastgesteld. Deze kent een interne klachtprocedure. De advocaat die de bestuurder is van de opdrachtnemende Partner, zorgt voor afhandeling van een eventuele klacht. Indien deze na behandeling niet naar genoegen mocht zijn opgelost, kan deze desgewenst door een van de betrokkenen worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter. De volledige regeling is in de kantoorbrochure opgenomen.

 

De financiële dekking onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt in de kantoorbrochure vermeld en voldoet ruimschoots aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt.

 

Elke opdrachtnemende Partner oefent voor eigen rekening en risico de betreffende advocatenpraktijk uit en via de Maatschap worden uitsluitend enkele kosten gedeeld door de Partners. Derhalve is de Maatschap geen samenwerkingsverband als bedoeld in de Verordening op de advocatuur.